Uchwały wspólników na zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Na każdym zgromadzeniu wspólników decyzja o poddaniu pod głosowanie jest podejmowana przez podniesienie ręki lub głosowanie ankietowe. Jeśli decyzja zostanie podjęta przez podniesienie ręki, każdy akcjonariusz otrzyma jeden głos, ale w przypadku głosowania ankietowego każdy akcjonariusz będzie miał jeden głos na każdą posiadaną akcję.

Głosowanie przez podniesienie ręki jest zwyczajową praktyką, ponieważ głosowania ankietowego musi zażądać albo przewodniczący, co najmniej 3 obecnych członków lub przez pełnomocnika, jakikolwiek członek obecny osobiście lub przez pełnomocnika i reprezentujący nie mniej niż jedną dziesiątą wszystkich praw głosu wszystkich członków mających prawo głosu na posiedzeniu.

O ile nie wymagało tego głosowanie, oświadczenie prezesa, że uchwała została podjęta jednogłośnie lub określoną większością głosów albo przegrana i wpis w tej sprawie do księgi zawierającej protokół z obrad spółki, będzie rozstrzygającym dowodem tego faktu, bez dowodzenia liczby lub odsetka głosów oddanych za lub przeciw uchwale.
Każda spółka powinna zwoływać walne zgromadzenie każdego roku oprócz wszelkich innych zgromadzeń w tym roku i określać spotkanie jako takie w zwoływanych zawiadomieniach i nie powinno upłynąć więcej niż 15 miesięcy między datą jednego corocznego walnego zgromadzenia spółki, a datą następnego.

Spółki są zobowiązane do odbycia pierwszego corocznego walnego zgromadzenia w ciągu 18 miesięcy od jego utworzenia.