Prawo pracy

Umowy o pracę w Nigerii są regulowane przez Nigerian Labour Act Cap L1, Laws of the Federation of Nigeria. Ustawa stanowi, że nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy od rozpoczęcia okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi pisemnej umowy o pracę.

Umowa o pracę zawiera:

 1. nazwę pracodawcy lub grupy pracodawców oraz, gdzie stosowne, nazwę przedsiębiorstwa, w którym pracownik jest zatrudniony;
 2. nazwisko i adres pracownika oraz miejsce i datę jego zatrudnienia;
 3. charakter zatrudnienia;
 4. jeżeli umowa została zawarta na czas określony, data wygaśnięcia umowy;
 5. odpowiedni okres wypowiedzenia dla strony pragnącej wypowiedzieć umowę;
 6. stawki wynagrodzeń i sposób ich obiegu oraz sposób i okresowość wypłaty wynagrodzeń;
 7. wszelkie warunki dotyczące godzin pracy, urlopów i wynagrodzenia urlopowego lub niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku, w tym przepisy dotyczące zasiłku chorobowego; i
 8. wszelkie szczególne warunki zamówienia.

W przypadku, gdy firma nigeryjska zamierza zatrudniać cudzoziemców do pracy dla nich lub wykonywać dla nich określone obowiązki, obowiązkiem firmy jest uzyskanie kilku wymaganych zgód i zezwoleń, zanim cudzoziemiec będzie mógł pracować w Nigerii.

Niektóre z tych zezwoleń, w zależności od charakteru zatrudnienia cudzoziemca, obejmują:

 1. Zatwierdzenie limitu ekspatriantów (EQA)
 2. Obowiązuje wiza o legalizacji pobytu („wiza STR”)
 3. Połączone zezwolenie na pobyt ekspatrianta i karta cudzoziemca („CERPAC”)
 4. Zezwolenie na pracę tymczasową („TWP”)

Ustawa o pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi pracy odpowiedniej do jego zdolności, a w przypadku gdy pracodawca tego nie uczyni, jest on zobowiązany do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w takiej samej wysokości, jaka byłaby należna, gdyby robotnik wykonywał swoją pracę w takie dni.

Ustawa przewiduje również rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami w Nigerii. W Nigerii każda ze stron umowy o pracę może rozwiązać umowę po wygaśnięciu wypowiedzenia przekazanego przez nią drugiej stronie o zamiarze zrobienia tego.

W zależności od charakteru i czasu trwania zamówienia wymagane są różne długości terminu wypowiedzenia:

 1. wymagane jest jednodniowe wypowiedzenie, jeżeli umowa została zawarta przez okres do trzech miesięcy;
 2. jednotygodniowe wypowiedzenie jest wymagane, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż trzy (3) miesiące, ale krócej niż dwa (2) lata;
 3. dwutygodniowy okres wypowiedzenia jest wymagany, jeżeli umowa została zawarta przez okres dwóch (2) lat, ale krócej niż pięć (5) lat; i
 4. jeden miesiąc, jeżeli umowa obowiązuje przez pięć (5)

Przepis ten ma jednak zastosowanie, gdy okres wypowiedzenia nie jest wyraźnie określony w umowie o pracę. Strony mają również prawo zrzec się prawa do wypowiedzenia w dowolnej sytuacji i przyjąć płatność w miejsce wypowiedzenia. Ponadto wszystkie należne wynagrodzenia zostaną wypłacone przed upływem dowolnego okresu wypowiedzenia.