Prawo podatkowe

Jak każdy inny kraj na świecie, Nigeria posiada organy regulacyjne nadzorujące działalność organów korporacyjnych; jednym z takich organów regulacyjnych jest  Federal Inland Revenue Service (FIRS), który zarządza opodatkowaniem podmiotów prawnych podlegających opodatkowaniu w Nigerii.

Wszystkie firmy prowadzące działalność w Nigerii (zarówno rodzime, jak i zagraniczne) są zobowiązane do zarejestrowania się w FIRS dla celów podatku dochodowego i  podatku od wartości dodanej (VAT), a także w Internal Revenue Services dla celów związanych z podatkiem dochodowym od pracowników, jeśli dotyczy.

Niektóre kraje zawarły z Nigerią „umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Konsekwencją tego jest to, że jeśli kraj pochodzenia zagranicznej firmy ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Nigerią, zagraniczna firma jest zwolniona z opodatkowania w Nigerii, pod warunkiem, że jej spółka macierzysta za granicą zapłaciła podatek.

Zagraniczne firmy prowadzące działalność w Nigerii są opodatkowane na różne sposoby, w zależności od charakteru ich działalności. Zagraniczna firma prowadząca działalność w Nigerii za pośrednictwem zagranicznej inwestycji portfelowej (FPI) i uzyskująca dochód w postaci dywidend, tantiem lub odsetek jest opodatkowana w formie potrąconego podatku u źródła przez spółkę nigeryjską, która jest płatnikiem podatku, a podatek jest

odprowadzony do FIRS. Firmy zagraniczne w tej kategorii muszą jedynie zarejestrować się w FIRS i uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP), aby firma nigeryjska mogła złożyć w ich imieniu podatek.

Jednak firmy zagraniczne, które założyły firmę w Nigerii w celach biznesowych, są zobowiązane do zarejestrowania się w FIRS i składania rocznych deklaracji w terminie, tak jak każda firma nigeryjska.