Prawo głosu poszczególnych wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Zgodnie z CAMA podstawową zasadą jest „jedna akcja, jeden głos” i żadna spółka nie może w swoim statucie lub w inny sposób zezwolić na emisję akcji dających więcej niż jeden głos w odniesieniu do każdej akcji lub niedających żadnych praw do głosowania z wyjątkiem akcjonariuszy uprzywilejowanych. Jeżeli statut tak stanowi, akcjonariuszom posiadającym taki typ akcji może przysługiwać więcej niż jeden głos na akcję po rozpatrzeniu uchwały.

Zasada „jeden udział, jeden głos” oznacza, że każdy członek będzie uprawniony do głosowania proporcjonalnie do jego udziału ekonomicznego, a każda akcja jego zwykłych akcji będzie miała jeden głos.