Prawa i obowiązki udziałowców w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje

Wiele praw udziałowca może być ograniczonych lub rozszerzonych na mocy umowy wspólników lub statutu spółki. Jednak podstawowe prawa przyznane udziałowcom są następujące:

I. Prawo do informacji: Udziałowcy mają prawo do wglądu i uzyskania kopii informacji i dokumentacji odnoszącej się do spółki, w tym rejestrów spółki, protokołów z walnych zgromadzeń, memorandum i statutu, sprawozdań finansowych i raportów audytorów. Udziałowcy mają również prawo wglądu do bilansów wszelkich spółek zależnych firmy.
II. Prawo do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach: Każdy udziałowiec ma prawo do otrzymywania zawiadomień o walnych zgromadzeniach spółki, do uczestniczenia w tych zgromadzeniach i głosowania w sprawach poruszonych zgodnie z sekcją 81 CAMA.
III. Prawo do dywidendy: Dywidendy to wypłaty na rzecz udziałowców z zysków spółki do podziału. Udziałowcy nie mają automatycznego prawa do otrzymywania dywidend i nie ma prawnego obowiązku zadeklarowania dywidendy do wypłaty, nawet w sytuacji, gdy spółka dysponuje odpowiednimi funduszami. Tylko dyrektorzy spółki mogą zaproponować dywidendę, chociaż akcjonariusze mają wówczas prawo do zatwierdzenia. Niezależnie od powyższego, po zadeklarowaniu dywidendy udziałowcom przysługuje prawo do wypłaty. W przypadku braku wpłaty wspólnik może wytoczyć powództwo przeciwko spółce.
IV. Prawa przy likwidacji spółki: Udziałowcy mają pewne uprawnienia przy likwidacji spółki. Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań spółki, w tym kosztów likwidacji, wspólnicy mają prawo do zwrotu zainwestowanego kapitału. Wszelkie aktywa pozostające w spółce są dzielone i rozdzielane między udziałowców proporcjonalnie do ich odpowiednich udziałów.
V. Prawo do wszczęcia postępowania sądowego: na mocy CAMA udziałowcy mają prawo wytoczyć powództwo przeciwko spółce, jeżeli sprawy spółki są prowadzone w sposób represyjny dla dowolnego udziałowca lub wbrew interesom udziałowców. Postępowanie jest uciążliwe, gdy jest surowe i bezprawne.
VI. Prawo do złożenia wniosku o likwidację: zgodnie z przepisami CAMA niezadowoleni udziałowcy mają prawo złożyć wniosek do sądu wyższej instancji o rozwiązanie spółki z uzasadnionych i sprawiedliwych powodów.

Jak już wspomniano, należy pamiętać, że niektóre z przedstawionych powyżej praw nie są bezwzględne i mogą być ograniczone umową lub statutem firmy.
Inne uprawnienia obejmują: prawo do głosowania osobiście lub zaocznie oraz do otrzymywania wystarczających i aktualnych informacji dotyczących terminu, miejsca i porządku obrad walnego zgromadzenia, a także pełnej i aktualnej informacji dotyczącej spraw, które będą omawiane na zgromadzeniu.

Jeśli chodzi o obowiązki udziałowców, wspomnieliśmy już, że udziałowiec jest współwłaścicielem każdej firmy i dlatego jest uprawniony do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o spółce.
Jedną ze ścieżek, w których udziałowcy mogą wykonywać swoje prawa, jest zgromadzenie. Zgromadzenia akcjonariuszy są zwykle klasyfikowane jako „walne zgromadzenia”, w których wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i głosować.
Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach należy traktować poważnie, ponieważ obowiązek stwarza udziałowcowi możliwość wykonywania jego praw. Odpowiedzialność udziałowca za pełnienie funkcji stróża powołanych dyrektorów i menadżerów spółki, jako sposób na zabezpieczenie inwestycji dokonanej w spółce, jest niewątpliwie realizowana poprzez uczestnictwo w spotkaniach, na których można zadawać pytania dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa.