Jakie są prawa i obowiązki/odpowiedzialność członka zarządu lub reprezentanta spółki?

Informacje

Do głównych zadań zarządu należy kierowanie i zarządzanie biznesem spółki, ochrona majątku spółki, rozwój jej działalności oraz promocja celów, dla których powstała spółka.

Zarząd reprezentuje spółkę i jego prawne obowiązki podporządkowane są spółce. Należy zauważyć, że interes spółki zawsze musi być na pierwszym miejscu, a zarząd może podjąć takie działania, które przynoszą korzyści całej firmie, nawet jeśli niekorzystnie wpływa to na członka spółki.
Zgodnie z sekcją 281 CAMA dyrektorzy są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków z taką starannością i umiejętnościami, które rozsądnie rozważny dyrektor wykonywałby w porównywalnych okolicznościach.
Wszyscy dyrektorzy są zobowiązani do staranności i umiejętności wobec firmy i pozostają w relacji powierniczej z firmą.
Dyrektorzy są powiernikami swoich spółek, dlatego głównym obowiązkiem dyrektora jest obowiązek powierniczy oraz dochowanie należytej staranności, umiejętności i staranności w wykonywaniu swoich obowiązków; zaniedbanie tego byłoby rozsądną podstawą do podjęcia działań w związku z zaniedbaniem i naruszenie obowiązku powierniczego. Dyrektorzy są zobowiązani do zachowania najwyższej dobrej wiary w swoich kontaktach z firmą. Mają obowiązek nie stawiania się w sytuacji, w której istnieje konflikt interesów między obowiązkami, a osobistym interesem, a zatem muszą ujawniać spółce tajne zyski i transakcje, muszą również uczestniczyć w posiedzeniach zarządu i zgromadzeniach akcjonariuszy. Dyrektor ma również obowiązek nie krępować dyskrecji w głosowaniu w określony sposób.

Odpowiedzialność
Dyrektorzy mogą ponosić odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działanie lub zaniechanie – w przypadku, gdy nie wykonają któregokolwiek z obowiązków ustawowych wymienionych powyżej, a jeśli taki dyrektor ma obronę, musi to mieć uzasadnione podstawy.
Dyrektorzy są osobiście odpowiedzialni za wszelkie naruszenia obowiązków lub zaniedbania występujące podczas wypełniania jego / jej obowiązków jako dyrektora.
Firma może pozwać dyrektora za każde niewłaściwe postępowanie. CAMA stanowi, że obowiązek nałożony przez spółkę na dowolnego dyrektora jest egzekwowany wobec dyrektora przez spółkę (art. 279 (9)).
Nie ma ograniczeń co do odpowiedzialności dyrektorów na mocy prawa nigeryjskiego, z wyjątkiem przypadków, gdy CAMA lub inne obowiązujące zasady / przepisy przewidują określone kary. Jeżeli spółka woli, aby odpowiedzialność dyrektora została ograniczona, musi to zaznaczyć w swoim memorandum.

Odpowiedzialność solidarna – obowiązek staranności i umiejętności jest zbiorowym obowiązkiem członków zarządu. W konsekwencji każdy dyrektor jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie działania zarządu, którego jest członkiem.
Ponieważ prawo postrzega spółkę jako osobę prawną, wszelkie pozwy przeciwko spółce prowadzone przez stronę trzecią są zwykle skierowane przeciwko samej spółce, a nie dyrektorom w ich imieniu, jednak w niektórych przypadkach dyrektorzy są objęci powództwem, jeśli powód uważa, że dyrektorzy spółki są również osobiście odpowiedzialni za podstawę powództwa.

Prawa i przywileje
Jeżeli statut spółki lub umowa o pracę dyrektora nie przewiduje określonego wynagrodzenia dyrektorów, dyrektorowi spółki nie przysługuje wynagrodzenie w formie zapłaty za usługi świadczone na rzecz spółki. Jednakże CAMA przewiduje, że wynagrodzenie dyrektorów będzie okresowo ustalane przez spółkę na walnym zgromadzeniu. Ponadto prawo stanowi, że dyrektorzy mogą być uprawnieni do otrzymywania dodatków za posiedzenie i innych honorariów, w tym kosztów podróży, hotelu i innych kosztów odpowiednio poniesionych w związku z uczestnictwem w spotkaniu lub w związku z działalnością firmy.
Dyrektorzy mają podwójny status (alter ego i sługi firmy). Ich umowy o świadczenie usług zawsze przewidują wynagrodzenie, które jest płatne, nawet jeśli umowa spółki o tym nie mówi.
Jako członek zarządu, dana osoba musi promować sukces spółki z korzyścią dla jej członków, dokonywać niezależnego osądu, dochować należytej staranności, umiejętności i staranności, unikać konfliktu interesów, deklarować zainteresowanie każdą proponowaną transakcją, działać w ramach zakresu jego uprawnień i unikania sprzecznych korzyści od osób trzecich. Za zasiadanie w zarządzie może mu przysługiwać wynagrodzenie lub dodatki oraz dodatki za posiedzenie na posiedzeniach rady (jeśli zarząd wyrazi na to zgodę).