Prawo głosu poszczególnych wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Zgodnie z CAMA podstawową zasadą jest „jedna akcja, jeden głos” i żadna spółka nie może w swoim statucie lub w inny sposób zezwolić na emisję akcji dających więcej niż jeden głos w odniesieniu do każdej akcji lub niedających żadnych praw do głosowania z wyjątkiem akcjonariuszy uprzywilejowanych. Jeżeli statut tak stanowi,…

Rodzaje uchwał wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Istnieją dwa (2) rodzaje uchwał, z których Akcjonariusze mogą skorzystać: – uchwała zwykła – uchwała specjalna Uchwałę zwykłą podejmuje się, jeżeli jest za nią zwykłą większością głosów (ponad 50%) członków głosujących na posiedzeniu. Warto zaznaczyć, że nie jest to 50% firmy, ale 50% osób, które wzięły udział w spotkaniu lub…

Pisemne uchwały wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Alternatywą dla walnego zgromadzenia może być pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu. W przypadku wykonania zgodnie z CAMA taka pisemna uchwała będzie ważna i skuteczna tak, jakby została podjęta na walnym zgromadzeniu. Jednak pisemna rezolucja musi zostać przekazana wszystkim uprawnionym członkom. Można…

Uchwały wspólników na zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Na każdym zgromadzeniu wspólników decyzja o poddaniu pod głosowanie jest podejmowana przez podniesienie ręki lub głosowanie ankietowe. Jeśli decyzja zostanie podjęta przez podniesienie ręki, każdy akcjonariusz otrzyma jeden głos, ale w przypadku głosowania ankietowego każdy akcjonariusz będzie miał jeden głos na każdą posiadaną akcję. Głosowanie przez podniesienie ręki jest zwyczajową…

Zawiadomienie o zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Osoby zwołujące zgromadzenie muszą powiadomić o zgromadzeniu akcjonariuszy, dyrektorów i inne osoby uprawnione do otrzymania zawiadomienia, w tym audytora spółki i sekretarza, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem i takie zawiadomienie musi zawierać datę, godzinę i miejsce zwołania zgromadzenia, ogólny charakter prowadzonej sprawy, oświadczenie o prawie do ustanowienia pełnomocnika oraz pełny…

Decyzje wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Istnieją dwa rodzaje spotkań, na których akcjonariusze mogą podejmować decyzje dotyczące spółki: – Zwyczajne Walne Zgromadzenia, – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się corocznie i nie powinno upłynąć więcej niż 15 miesięcy między datą jednego ZWZ, a następnym. CAMA przewiduje, że pierwsze Walne Zgromadzenie…

Zwoływanie posiedzenia zarządu w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Zwołanie posiedzenia zarządu Artykuł 263 (3) ustawy o spółkach i sprawach pokrewnych („CAMA”) stanowi, że; „Dyrektor może, a sekretarz na żądanie dyrektora powinien w dowolnym momencie zwołać spotkanie dyrektorów”. O ile Statut Spółki nie stanowi inaczej, posiedzenia mogą zwołać następujące osoby: – dowolny z Dyrektorów Spółki lub – Sekretarz Spółki…

Decyzje dyrektorów w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Za decyzje podejmowane w spółce odpowiedzialni są Dyrektorzy lub Akcjonariusze, w zależności od przypadku. Akcjonariusze podejmują decyzje jako właściciele firmy, podczas gdy dyrektorzy podejmują decyzje jako menedżerowie spółki. Decyzje dyrektorów Dyrektorzy podejmują decyzje dotyczące codziennego prowadzenia firmy. Wiele decyzji mających wpływ na spółkę może być podejmowanych samodzielnie na podstawie decyzji…

Obecność na Walnych Zgromadzeniach / Podejmowanie Uchwał Akcjonariuszy

Informacje
Kolejnym kluczowym obowiązkiem akcjonariusza będzie uczestnictwo i podejmowanie uchwał podczas walnych zgromadzeń spółki. Akcjonariusze powinni traktować udział w walnym zgromadzeniu jako jeden ze swoich głównych obowiązków, ponieważ w tym miejscu mogą skutecznie wykonywać swoje prawa w drodze uchwał. Uchwały zapadają, gdy wspólnicy głosują za określonym celem biznesowym. Obowiązek ten jest…