Odpowiedzialność cywilna i karna Dyrektorów

Informacje
Dyrektorzy mogą ponosić odpowiedzialność cywilną i karną za swoje działanie lub zaniechanie – w przypadku, gdy nie wykonają któregokolwiek z obowiązków ustawowych wymienionych powyżej, a jeśli taki dyrektor ma obronę, musi to mieć uzasadnione podstawy. Dyrektorzy są osobiście odpowiedzialni za wszelkie naruszenia obowiązków lub zaniedbania występujące podczas wypełniania jego /…

Jakie są prawa i obowiązki/odpowiedzialność członka zarządu lub reprezentanta spółki?

Informacje
Do głównych zadań zarządu należy kierowanie i zarządzanie biznesem spółki, ochrona majątku spółki, rozwój jej działalności oraz promocja celów, dla których powstała spółka. Zarząd reprezentuje spółkę i jego prawne obowiązki podporządkowane są spółce. Należy zauważyć, że interes spółki zawsze musi być na pierwszym miejscu, a zarząd może podjąć takie działania,…

Prawa i obowiązki udziałowców w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Wiele praw udziałowca może być ograniczonych lub rozszerzonych na mocy umowy wspólników lub statutu spółki. Jednak podstawowe prawa przyznane udziałowcom są następujące: I. Prawo do informacji: Udziałowcy mają prawo do wglądu i uzyskania kopii informacji i dokumentacji odnoszącej się do spółki, w tym rejestrów spółki, protokołów z walnych zgromadzeń, memorandum…

Wymagana większość głosów wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Art. 233 CAMA odróżnia uchwałę zwykłą od specjalnej. Do podjęcia uchwały zwykłej wymagana jest zwykła większość członków obecnych osobiście lub przez pełnomocnika, uprawnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały i jest to dopuszczalne przy większości decyzji akcjonariuszy. Z kolei uchwała szczególna wymaga zgody nie mniej niż trzech…

Prawo głosu poszczególnych wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Zgodnie z CAMA podstawową zasadą jest „jedna akcja, jeden głos” i żadna spółka nie może w swoim statucie lub w inny sposób zezwolić na emisję akcji dających więcej niż jeden głos w odniesieniu do każdej akcji lub niedających żadnych praw do głosowania z wyjątkiem wspólników/udziałowców uprzywilejowanych. Jeżeli statut tak stanowi,…

Rodzaje uchwał wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Istnieją dwa (2) rodzaje uchwał, z których wspólnicy mogą skorzystać: – uchwała zwykła – uchwała specjalna Uchwałę zwykłą podejmuje się, jeżeli jest za nią zwykłą większością głosów (ponad 50%) członków głosujących na posiedzeniu. Warto zaznaczyć, że nie jest to 50% firmy, ale 50% osób, które wzięły udział w spotkaniu lub…

Pisemne uchwały wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Alternatywą dla walnego zgromadzenia może być pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu. W przypadku wykonania zgodnie z CAMA taka pisemna uchwała będzie ważna i skuteczna tak, jakby została podjęta na walnym zgromadzeniu. Jednak pisemna rezolucja musi zostać przekazana wszystkim uprawnionym członkom. Można…

Uchwały wspólników na zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Na każdym zgromadzeniu wspólników decyzja o poddaniu pod głosowanie jest podejmowana przez podniesienie ręki lub głosowanie ankietowe. Jeśli decyzja zostanie podjęta przez podniesienie ręki, każdy wspólnik otrzyma jeden głos, ale w przypadku głosowania ankietowego każdy wspólnik będzie miał jeden głos na każdą posiadaną akcję. Głosowanie przez podniesienie ręki jest zwyczajową…

Zawiadomienie o zgromadzeniach wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Osoby zwołujące zgromadzenie muszą powiadomić o zgromadzeniu wspólników, dyrektorów i inne osoby uprawnione do otrzymania zawiadomienia, w tym audytora spółki i sekretarza, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem i takie zawiadomienie musi zawierać datę, godzinę i miejsce zwołania zgromadzenia, ogólny charakter prowadzonej sprawy, oświadczenie o prawie do ustanowienia pełnomocnika oraz pełny…

Decyzje wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Informacje
Istnieją dwa rodzaje spotkań, na których wspólnicy mogą podejmować decyzje dotyczące spółki: – Zwyczajne Walne Zgromadzenia, – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się corocznie i nie powinno upłynąć więcej niż 15 miesięcy między datą jednego ZWZ, a następnym. CAMA przewiduje, że pierwsze Walne Zgromadzenie…